06 Haziran Salı 2023
6 ay önce

Taksim patlamasında eski eşi ve kızını kaybeden Nurettin Uçar ateş püskürdü: ‘TBMM’de PKK terör örgütüdür diyemeyen…’

Beyoğlu İstiklal’deki bomba saldırısında eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar, patlamanın olduğu bölgede hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakılan noktayı ziyaret etti. Eski eşi ve kızının fotoğrafını gözyaşları içinde karanfillerin arasına bırakan baba Nurettin Uçar, terör eylemlerine tepki gösterdi. Yaptığı konuşmada “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde PKK, YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz.” diyen Uçar, “Hem millet olarak, hem halk olarak. Neden güçlüyüz? Çünkü biz halkın arasında gezebiliyoruz, çıkabiliyoruz. Biz sizler böyle durumlarda vesile olduğunuzda mikrofon uzattığınızda biz duygularımızı dile getirebiliyoruz. Ama onlar her zaman korkak olarak konuşabiliyorlar. Cesaretli olarak konuşamıyorlar. Bizden aldıkları vergilerle bizim emeklerimizle bu insanlara seçim adı altında yardım yapıyorlar bu ülkede. Bugün PKK, YPG terör örgütü diyemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan siyasi partilere seçim öncesi bir maddi destek yapılıyor. Bunların madem bu kadar gücü mü yoksa neden bunlara bu destek veriliyor? Madem paraları yoksa yapmasınlar siyaset.” diye konuştu. “ABDULLAH ÖCALAN’IN POSTERİNİ DİKENLER NASIL KAMERA KARŞISINA GEÇİP KONUŞABİLİYOR?” Şehit aileleri olarak bu seçim yardımının yapılmasını istemediklerini dile getiren Uçar, şöyle devam etti: “Neden onlar bizim paralarımızla güçleniyorlar? Neden palazlanıyorlar? Bugün Abdullah Öcalan’ın posterini dikip onun özgürlüğüne kavuşturacağız demek suçtur. Hala bu insanlar nasıl palazlanıyorlar? Nasıl kamera karşısına geçip de konuşabilirler? Türk’üyle, Lazıyla, Çerkez’iyle bir bütündür Türkiye Cumhuriyeti. Haklarının kardeşliğinden bahseden insanlar haklarını kardeşlerini halkların kardeşleriyle katlettiriyorlar burada. Bu mu hakların kardeşliği? Bu insanlar korkaktır, cesaretsizdir. Acılı baba Uçar, “Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM’de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar” Uçar, “HDP Kürt halkının temsilcisi midir? Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür.Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye’deki misyonudur” şeklinde konuştu.

6 ay önce

Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Kanunla, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken neden olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak için teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verilecek. Teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda, bu mükellefler için bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecek. Bu hüküm, tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri bulunmasına rağmen idare adına tescil edilen taşınmazlar hakkında da uygulanacak. Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ilişkin mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi için icra takibine gidilmeden önce davacı, banka hesap numarasını yazılı şekilde davalı idareye bildirecek. İdare de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak. İcranın geri bırakılması talep edilirse idarenin teminat gösterme zorunluluğu olmayacak. Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler idarelerce yapılacak. Davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemeleri Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4 Kasım 1983'ten 28 Temmuz 2021'e kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara veya kaynaklara malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması veya hukuki el atılması nedeniyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde davalı idarelerin bütçelerinde özel pay ayrılacak. Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde 3'ü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşen bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşen bütçe giderleri toplamının en az yüzde 3'ü oranında bütçelerinde pay ayrılacak. Alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde ödemeler, taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınacak. Taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenecek. Kanunla, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyecek. Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş ve görevleri Kanunla Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş ve görevleri ile komitenin sekretaryasına yönelik konular düzenlenecek. Buna göre, Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak. Fiyat İstikrarı Komitesi, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek. Komitenin görev ve yetkileri, para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları dışında alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak, kamu tarafından belirlenen veya yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak olacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. Fiyat İstikrarı Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Komitenin belirleyeceği şekil ve süre içinde vermekle yükümlü olacak. EKAP'ta işlemlerin kapsamı genişletilecek Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla sosyal denge tazminatı ödendiği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak. Kanunla, kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklar için atama sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak. Kamu İhale Kurulu kararı gereğince mücbir sebepler veya yükleniciden kaynaklanan kusur ile idarece feshedilen sözleşmeler nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama giderlerinin on binde 5'i yükleniciden tahsil edilecek. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde yapılacak işlemlerin kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda Kamu İhale Kurulu kararları sonucunda başvuru sahibinin tüm iddiaları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele ilkesi gözetilerek başvuru bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanacak. Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı cemevlerine de tanınacak. Cemevlerinin aydınlatma giderleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan kanun hükümleri esas alınacak. Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere "gelir veya aylık bağlanmamış olması" şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak. Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak; bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu şekilde ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek. Bu kapsamdaki maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik zaman ve tarih şartı bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak. İFM'deki kurumlara yeni teşvik imkanı Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması amacıyla yeni bir teşvik getiriliyor. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, özellikle bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek. Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması şartı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili olacak. TMSF'nin kayyım atandığı şirketler Anayasa Mahkemesince iptal edilen Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "muvazaalı devir işlemleri" başlıklı maddesi, kanun boşluğunun giderilmesi için yeniden düzenleniyor. Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun şirket yönetimi için kayyım tayinini düzenleyen maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Temmuz 2018'e kadar ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak şirket ortakları tarafından yapılmış devir ve temlik işlemleri, Fon Kurulu'nca muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Fon'un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek. Geçersiz sayılma işlemine karşı, ilgililerce, tebliğden itibaren 1 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilecek. Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı yapımından etkilenen ailelerin, iskanlarının temini için yeniden yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin işlemler, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

6 ay önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK çıkışı CHP ve HDP’lileri salladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe maratonu devam ederken Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; İçişleri Bakanlığı ve kurumları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülüyor. Görüşmelerde terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya değindi. "Demek ki örgüt artık bunlara haber de vermiyor" Soylu, "Kimse kusura bakmasın, PKK’nın adını anmadan, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal saldırısının ilk gününde HDP ve Demirtaş sureti haktan basın açıklamaları yaptılar. Demek ki örgüt artık bunlara haber de vermiyor. Üzerinden iki gün geçince hizaya geldiler." şeklinde ifadeler kullanınca HDP'li milletvekillerinden sesler yükselmeye başladı. HDP'li vekiller sataştı Sözlerine devam eden Soylu, "Aynı Demirtaş her zamanki gibi zelil ve ihanet içeren bir yazı kaleme almış, yine devlete iftira atıp PKK’yı aklamıştır." dedi. HDP'li vekillerden gelen tepkiler üzerine bir kez daha söz alan Soylu, "Sizin derdiniz ne PYD PKK’ya atlıyorsunuz? Derdiniz ne PYD-PKK ’ya atlıyorsunuz?" diye sordu. "Kılıçdaroğlu şehit ailelerinin yerine FETÖ'cü KHK'lıları mı alacak?" Açıklamalarına devam eden Soylu, FETÖ'ye yönelik de konuştu. Soylu, "Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütü iltisakı sebebiyle ihraç edilenlerin geri dönüşünü nasıl sağlayacak? Kimden aldığı garantiyle KHK'lılara peşin peşin söz veriyor. Biz 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık. Altılı masa onları atıp, yerine FETÖ'cü, KHK'lıları mı alacak?" diye sordu. İçişleri Bakanı, daha sonra ise "Türkiye bugün FETÖ ile küresel çapta yine hukuk ve demokrasi içinde mücadele etmektedir. Türkiye, FETÖ'yü tasfiye etmiştir. Bugününü ve yarınlarını beraber kurtarmıştır. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla yapmıştır. En önemlisi de bu mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde kılı kırk yararak, doğru ile yanlışı ayırarak gerçekleştirmiştir." şeklinde konuştu. Bu sefer de CHP'li vekiller ses yükseltti CHP'li milletvekillerinden, bu sözler üzerine 'Mahkeme kararıyla' ifadeleri yükseldi. Soylu'nun konuşmasını sık sık kesen CHP'li vekiller, "Böyle bütçe konuşması olmaz." dedi. CHP'li vekillerin çıkışının ardından açıklamasına devam eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık . 6’lı masa onları atıp yerine FETÖ’cü KHK’lıları mı alacak? Türkiye , bugün FETÖ’yle küresel çapta , yine hukuk ve demokrasi içerisinde mücadele etmektedir. Türkiye, FETÖ’yü tasfiye etmiştir."

6 ay önce

Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’de konuşurken Grup Başkanvekili Engin Altay iskambil oynadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’li vekillerin provokasyonlarına sahne olan görüşmeler sırasında dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. https://twitter.com/ebabilharekati/status/1599860301863981056?s=46&t=ADGs6LHsmxKao2mxsAWXlg KILIÇDAROĞLU KONUŞURKEN ONLINE KUMAR OYNADI CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı esnada cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi. KUMARI KESİP LAF ATTI Altay’ın tüm dikkatini online kumara vermişken ara ara etrafına laf atması da komik karşılandı. Görüntüler sosyal medyada dalga konusu oldu.

6 ay önce

Hüseyin Örs’ün hastanelik olduğu TBMM’deki kavga, İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’nun Alpay Özalan’a hakareti ile başlamış

AK Partili milletvekilleri ile İYİ Partili milletvekilleri arasında yaşanan kavgadan bir süre önce konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’nda AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin az sayıda olmasını eleştirdi. Genel Kurul’da AK Parti’den 8, MHP’den ise 2 milletvekilinin olduğunu belirten Özel, “Bu bütçe kimin bütçesi? Bu bütçe, Adalet ve Kalkınma Partisinin, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu veya tek kişilik hükûmet sisteminin bütçesi. Şüphesiz o, bütçeyi grubuna emanet ederek yolluyor ama kimse yok” ifadelerini kullandı. Özel’in sözlerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bir görev kusuru, bir görev eksiği olsa bu millet bize yirmi bir sene bu işi yapma imkânı vermez. Sorun şu: Çok uzun bir takvim var, başka işlerimiz var, Anayasa çalışmalarımız var” dedi. AK Partili Turan’ın, “Vekilin asli görevi burada olmaksa olalım” sözlerine karşılık İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Ya, mazerete gerek yok; hatayı kabul edip özür dileyin ya” diye konuştu. İYİ PARTİLİ BEYAZ KONUŞMAYA BAŞLADIĞINDA TANSİYON YÜKSELDİ Karşılıklı atışmaların kayda geçtiği süreçte kürsüye İYİ Parti Tokat Milletvekili Ümit Beyaz çıktı. AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ın Beyaz’a hitaben seslenmesinin ardından Genel Kurul’da tansiyon yükseldi. İYİ Partili Örs’ün yaralandığı kavganın başlangıcında yaşanan tartışma Meclis tutanaklarına şu şekilde yansıdı: İYİ PARTİ GRUBU ADINA ÜMİT BEYAZ (Tokat) – Ya, var ya gerçekten çok boş konuşuyorsun yani herkese… Biz burada ağzını açmıyoruz, çok ayıp! AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Ya, kardeşim, konuşmana konsantre… BAŞKAN – Sayın Beyaz, Genel Kurula lütfen… YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sayın Beyaz, önüne bak. AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Kime diyorsunuz? Böyle bir usul olur mu Sayın Başkan, kime diyor bunu? ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Sen arkadaşlarına sor istersen. BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ama olmaz böyle. BAŞKAN – Sayın Turan, lütfen… BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ya “Sayın Turan” değil, benimle ne alakası var, kürsüde başka birisi var, niye “Sayın Turan” diyorsunuz? ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Ya kardeşim “Önüne bak!” diyor adam. BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ne diyor? ÜMİT BEYAZ (Devamla) – “Önüne bak!” diyor. BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Önüne bak ama sen. ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Yok ya! Ona mı soracağım nereye bakacağımı? Sana mı soracağım, kime soracağım? BAŞKAN – Sayın Beyaz… Sayın Beyaz… İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Sayın Başkan BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ben niye dinledim ki, tamam… ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Allah Allah ya! ‘MECLİS’TE BULUNMAMALARI, BULUNMALARINDAN DAHA İYİ’ DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Vallahi böylesi daha hayırlı oluyor, Mecliste bulunmamaları, bulunmalarından daha iyi. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Bırakın da konuşalım ya! YUSUF BAŞER (Yozgat) – Karar verin siz de biz ne yapalım? BAŞKAN – Evet, konuşmacı kürsüde… DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Laf atmak için gelip oturmanın ne anlamı var? BAŞKAN – Sayın Dervişoğlu… HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Ya bugün ters tarafınızdan mı kalktınız? YUSUF BAŞER (Yozgat) – Ya hareketlere baksana ya! HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Herkese fırça atıyorsunuz. BAŞKAN – Sayın Beyaz… Sayın Beyaz… FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Önüne baksana ya! ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Sen ne diyorsun kardeşim? HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Ya, birinden fırça mı yediniz ya? DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Sen de mi çıktın? Maşallah. BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum. Meclis Başkanvekili’nin ara vermesinin ardından milletvekilleri arasındaki gerilim daha da arttı, yumruklu kavgaya dönüştü. Hüseyin Örs’ün hastanelik olduğu TBMM’deki kavga, İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’nun Alpay Özalan’a hakareti ile başlamış

5 ay önce

CHP’li Murat Bakan, TBMM’de FETÖ’nün iddialarını tekrarladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sosyal medyada Türk Polis Teşkilatı aleyhine yürüttüğü kirli algı oyunlarının işbirlikçisi olduğu emniyet tarafından tespit edilen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. FETÖ’cü teröristler ile birlikte Türk Emniyet Teşkilatı’nı hedef alan Bakan, resmi verilere göre azalan polis intiharlarının artığını, sözde adaletsiz 2. şark ve polisler arasında ayırım yapıldığı gibi FETÖ iddialarını gazi meclis çatısı altında yeniden dile getirdi. Emniyet, CHP’li Bakan’ın FETÖ’cü Polis Sendikası sosyal medya hesabı ile irtibatlı olduğunu ortaya çıkarmıştı. DHKP-C’lilere de destek olan CHP’li Bakan’ın polis düşmanı olduğu basına yansımıştı. https://twitter.com/bilgiedinelim/status/1601103106166902784?s=46&t=LPrs7wtWK9znLj6-PgotDw https://twitter.com/bilgiedinelim/status/1595453276644069376?s=46&t=4CvtOkMzr98fgEhNQHBM6Q https://twitter.com/bilgiedinelim/status/1560216648182910976?s=46&t=4CvtOkMzr98fgEhNQHBM6Q

5 ay önce

TİP’li Sera Kadıgil’den TBMM’de skandal hareketler

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Yürütme adına sözlerin tamamlanmasının ardından TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “sataşma” gerekçesiyle söz talep etti. https://twitter.com/t24comtr/status/1601691066528407553?s=46&t=b_uWw7b1UMwmdr_JVedX5Q MAGANDA TAVIRLAR TBMM kürsüsüne magandalar gibi yürüyen ve herkese laf atan Kadıgil, konuşmasında ise bakanlara ahlaksız ifadeler ile saldırdı. HERKESE LAF ATTI, KÜFÜR ETTİ Konuşmasının ardından kendisine tepki gösteren milletvekillerine küfürler yağdıran Kadıgil, oturduğu yerde de susmadı. Bakanlara ve AK Parti sıralarına hakaretler yağdıran Kadıgil, TBMM çatısı altında seviyeyi iyice düşürdü.

5 ay önce

TBMM bütçe görüşmelerine damga vuran görüntü: Özgür Özel’in Engin Altay’a bakışları…

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler kavga ve gerilimle devam ederken zaman zaman güldüren görüntüler de ortaya çıkıyor. ÖZGÜR ÖZEL’İN ENGİN ALTAY’A BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU Hararetli tartışmaların yaşandığı genel kurulda İçişleri Bakanı Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında yaşanan sözlü tartışmada Özgür Özel’in Altay’a hayranlık dolu bakışları gündem oldu. İşte o anlar: https://twitter.com/bugunguncel/status/1601847829588488192?s=46&t=9A1VB0pv2P3o_fRtFUy_6Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9